Hamımız satıcıyıq, məsələ nəyi və necə satmağımızdadır..

Satış sisteminin qurulması

Satış şirkətin ����sas hərəkətverici qüvvəsidir. Effektli satış sistemi olan şirkətlər daha çox qazanır və sürətlə inkişaf edirlər.

Əgər siz

 • Ən qısa zamanda satı��larınızı artırmaq istəyirsinizsə;
 • Satışlarınızın davamlı olaraq yüksəlməsini istəyirsinizsə;
 • Satış komandanızın çevik və effektli olmasını, rəqiblərlə layiqli mübarizə apara bilməsini istəyirsinizsə;
 • Satış komandanızın gücünü, bacar��ğını, məhsuldarl��ğın������ artırmaq istəyirsinizs��;
 • Kortəbii deyil, müasir, inkişaf etmiş satış sistemi qurmaq istəyirsinizsə,

Büt������n bunları qısa zamanda SAT Group il�� reallaşdıra bilərsiniz.

 

SAT Group komandası bu i��i Az����������rbaycanda ən yüksək səviyyədə həyata keçirən peşəkar m����������təxəssisl��rdən ibarətdir. Bu komanda bu vaxta kimi müxtəlif s����naye sahələrində çalışan bir ��ox şirkətlərdə bu işi müvəffəqiyyətlə reallaşd����������������rmı��������������lar.

 

 

Satı�� sisteminin qurulması aşağ������dakı ş����������������kildə həyata keçirilir:

 

 • Mövcud satı�� sisteminin təhlili ilə boşluqların, çatışmazlıqların, problemlərin və imkanların üzə çıxarılması
 • Mövcud vəziyyətdən irəli gələrək biznesinizə uyğun satış sisteminin hazırlanması
 • Müştəri məlumat bazasının yaradılması və ya lazımi səviyyəyə çatdırılması
 • M��vcud müştəril����rə satışın art����rılması üçün sistemin qurulmas����
 • Yeni müşt����ril����ri qazanmaq üç��n effektli satış planın��n haz��rlanması
 • Satış hesabatlıq sisteminin qurulmas��
 • Sat��������������ş planlama sisteminin yaradılması
 • Satış i����çil��rinin daha çox satmasın�� təmin edən satı��a dəstək planınınticari ş����rtl������rin hazırlanması
 • Satış marşrutlarının haz��������rlanmas������
 • Satış komandasının optimallaşdırılması
 • Satış işçilərinin bonus/maaş sisteminin təkmilləşdirilməsi
 • Effektli qiymətqoyma sisteminin yaradılması
 • Satış sisteminin davamlı təkmilləşdirilməsini təmin edəcək sadə satış analitikasının formalaşdırılması
 • Satış iş��ilərinin peşəkarlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
 • Satış işçilərinin peşəkarlığının və satış biliklərinin artırılması.