Hamımız satıcıyıq, məsələ nəyi və necə satmağımızdadır..

İdarəetmə sisteminin qurulması

Bir çox kiçik və orta bizneslərd���� idarəçiliklə bağlı aşağıdakı probleml����r mü��ahidə olunur:

 

 • İş gedir, amma komandada xaos var.
 • İşçilərin daim məhsuldar işləməsini təmin edən sistem yoxdur
 • İ��çilər həvəsl�� işləmir
 • Bonus sistemi effektli deyil. Yəni əməkdaşları daha çox i��ləməy��, özlərini təkmilləşdirməyə sövq etmir.
 • Biznes funksiyaları aras����nda uçurum var. Sat��������ş istehsalatı ba��a düşmür, istehsalat rəhbərliyin tələbini və s.
 • Rəhbər hamıdan çox işləyir.
 • Planlama yoxdur və ya effektli deyil. İstehsal plan������������, satı���������� plan������ v���� s.
 • ����������������������������������������������������������������������������������������������irk��ti inkişaf etdirm������k üçün hansı istiqam��tdə pul xərcləmək lazım olduğu aydın deyil.
 • X��rcl������������������������r həddini a����ıb və nəzar����tdən çıxıb.
 • ��şləri çatdırmaq olmur.
 • Komandanın bilik və bacarığının hansı səviyyədə olması bəlli deyil. D��yişiklik edilməlidir, yoxsa elə bu komanda ilə davam edilməlidir?
 • Problemlər vaxtında görülmür və sonradan baha başa g��lir.

 

 

Bu problemlər şirkətinizdə idarəetmə sisteminin qurulması ilə bird��fəlik aradan qalxacaq.

 

SAT Group şirkətinin zəngin və peşəkar idarəçilik təcrübəsinə malik mütəxəssisləri bu işi sizin üçün ən yüksək s��viyyədə həyata keçir��cəklər. Şirkətinizdə effektli idarəetmə sistemi aşağıdakı formada qurulacaq.

 

 • Şirkətdə idarə����iliklə bağlı problemlər və imkanlar ����������zə çıxarılıb sizə t��qdim olunacaq.
 • İdarə��������ilik problemlərinin həlli yolları göst����ril��rək m������hz sizin biznesə uyğun, uğurlu idarəçilik sistemi qurulacaq.
 • İ��l��rə v������������ işçilərə nəzarət sistemi hazırlanacaq
 • İ������������������������il��rin rəhb����r ş��xslərə hesabat verm������ formalar���� m����yyənl��şdiriləcək, hesabatlıq sistemi işə salınacaq.
 • Bütün işçilərin y����ksək həvəslə işləməsini təmin edən həvəsləndirmə sistemi
 • Biznesinizin uzunmüddətli inki��afını təmin edəcək idarəçilik strukturu yaradılacaq.
 • İstehsal planlaması, satış planlaması sistemi haz��rlanacaq.

 

 

Əld�� edəc��yiniz faydalar:

 • ��dar����çilik asan və zövqlü olacaq.
 • Bütün komanda yüksək məhsuldarlıqla işləyəcək.
 • Şirkətl��şm�� ged������cək v���������������������������� biznesinizin davamlı inkişaf��n������������������������n əsası qoyulacaq.
 • ��zün����z və komandanız gördüyünüz işin nəticəsini daha aydın izl����y�������������� biləcəksiniz.
 • Biznesinizin gələcəyini, hara getdiyini daha aydın g����������rəcəksiniz.
 • Problemləri, çat������������mazlıqları vaxtında aşkar edib aradan qaldıra bil����cəksiniz.
 • Uğurlu idar��çi olmaq üçün bütün laz��mi biliklər�������� v�������������������������� alətlər������ sahib olacaqsın����������z.
 • Resurslarınız (pul, vaxt, iş����������������������������������������������������������������������������������������i, informasiya və s.) yalnız biznesinizin inkişafına, biznesinizə dəyər gətir��n sah����lərə yön��lmiş olacaq.
 • İşləri daha az vaxtda və daha keyfiyyətl�� görə biləcəksiniz.