Hamımız satıcıyıq, məsələ nəyi və necə satmağımızdadır..

Biznesinizin sağlamlaşdırılması

Şirkətinizdə aşağıdakı problemlər m��şahidə edirsinizmi?

 

 • Gecə-g��ndüz işləyirsiniz, istədiyiniz nəticə yoxdur.
 • Satışı artırmaq üçün hər şeyə ����l atırsınız, konkret effekti görmürsünüz.
 • Rəqiblərdən çox işləyirsiniz, onlar qədər uğurlu ola bilmirsiniz.
 • Hiss edirsiniz ki, gücünüzdən, potensialınızdan tam istifadə edə bilmirsiniz.
 • Nə qədər çalışsanız da, işçilər işə öz i����ləri kimi baxmırlar.

 

Bu problemlərin həlli ��irkətinizdə aydın yol xəritəsinin (strategiyanın) hazırlanması, hədəflərin düzg��������������n qoyulması, biznesinizi inkişaf etdir����cək vacib işlərin m����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������yy����������nlə������������������������������������������������������������dirilməsi v�������������������������������������������������������� d����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������zgün icra plan��n��������������������������������n olmas�� ilə m��mkün olur.

 

SAT Group ��irkətinin z������ngin və peş����kar idarə��ilik təcr��b��sin�� malik mütəxəssisl����ri bu işi sizin üçün ən yüks��k s����viyyədə həyata ke��irəcəklər. Konsaltinq i��imiz aşağıdak�� add��mları ������hatə edir:

 

 • Şirkətin ümumi vəziyy��ti təhlil
 • ��irkətin inkişafına mane olan ��sas problemlər müəyy����n edilir.
 • Problemlərin həlli üzrə yol xəritəsi g����stərilir.
 • İnkişaf imkanları müəyyən edilir v���������� müvafiq inkişaf planları hazırlanır.
 • Şirkət ü��ün görülməsi ən vacib olan işlər müəyyən edilir. Lazımsız, resursları israf edən istiqamətlərd��n ç����kindirilir.

 

Əldə ed��cəyiniz faydalar:

 

 • ��nkişaf tempi s������r��tlənir.
 • Şirkətiniz daha sistemli olur.
 • Rəqabətdə daha çevik olursunuz.
 • Şirk��t güc����ndən maksimum d��r��cəd�������������������� yararlanır.
 • Xərcl��������r minimumla��������ır
 • Biznesiniz���� daha ����ox gəlir gətirən, d����yər qatan işl��rlə məşğul olursunuz
 • ��irkətinizin strukturu, resursları normal h��ddə g��tirilir.